Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang Mater Dei.

 1. Organiserend bestuur

VZW. KCG  - p.a. Mater Dei

Grotestraat 25

3600 Genk

verantwoordelijken: Hatice Deveci, Marijke Vanhoenshoven

 1. Opvanglocatie

G.V. Basisschool Mater Dei

Grotestraat 25

3600 Genk

Tel 089/363533

 1. Doelgroep

De voor- en naschoolse opvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die leerling zijn van de G.V. Basisschool Mater Dei. Uitzonderlijk mogen oud-leerlingen, die tijdelijk in het bijzonder onderwijs werden ingeschreven, samen met een broer of zus die school loopt in Mater Dei, gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van Mater Dei.

 1. Begeleiding

Volgende personen staan in voor de opvang van de kinderen:             

Annick Brans

Nurdan Sarac

Zij zijn tijdens de opvanguren telefonisch te bereiken op het nummer 089/363533, het nummer van Mater Dei.

 1. Openingsuren

’s Morgens: van 7.00 uur tot 8.25 uur

’s Avonds: van 15.20 uur tot 18.00 uur

’s Woensdags :van 12.00 uur tot 18.00 uur

Op pedagogische studiedagen: van 7.00 tot 18.00 uur

Op de laatste schooldag: van 7.00 uur tot 8.25 uur

Vóór 7 uur worden geen kinderen toegelaten.

De opvang is gesloten tijdens de schoolvakanties, op facultatieve verlofdagen en op wettelijke feestdagen.

 1. Inschrijvingen

De ouders melden zich persoonlijk aan bij een van de begeleidsters. Zij melden aan de opvangbegeleidsters eventuele medische problemen of namen van mensen die het kind niet mogen afhalen.

Voor elk kind worden door het secretariaat van de school aan de opvangbegeleidsters digitaal een aantal inlichtingen doorgegeven. Het gaat om:

Naam, voornaam, adres van het kind

telefoonnummer thuis

geboortedatum en –plaats

naam van vader, moeder of andere verantwoordelijke

adres en telefoon van het werk van de ouders

naam en telefoon van snel te bereiken familieleden of buren

naam en telefoon van de perso(o)n(en) die het kind brengt en haalt

naam en telefoon van de huisarts

 

Deze gegevens worden door het organiserend bestuur verzameld conform de Wet van 08/12/92 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden uitsluitend gebruikt voor praktische en administratieve doeleinden die betrekking hebben op de opvang van het kind en niet doorgegeven aan derden.

Bij de inschrijving wordt duidelijk met de ouders of andere verantwoordelijke afgesproken, dat zij hun kind(eren) persoonlijk begeleiden tot in de opvanglokalen en ook persoonlijk afhalen.

 1. Ouderparticipatie

De ouders kunnen samen met de kinderen kennismaken met de begeleidsters, het opvanglokaal en de werkwijze, voordat ze de opvang effectief bezoeken.

Bij het brengen en afhalen van de kinderen wordt er voldoende tijd gemaakt om met de ouders bepaalde zaken te bespreken en ervaringen of informatie uit te wisselen.

De ouders kunnen zich via verschillende kanalen informeren over de gang van zaken en de geplande activiteiten van de opvang:

het “gele boekje”

de website van Mater Dei http://www.materdei-genk.be

de facebookpagina van de school https://www.facebook.com/basisschoolmaterdei

info - brieven van de opvang die in de klas uitgedeeld worden

 1. Ouderbijdrage

 

Er zijn overeenkomsten met de Stad Genk waardoor wij kunnen beschikken over werkingstoelagen en subsidies om de kwaliteit van de opvang en de lokalen te garanderen.

Om erkend te worden als opvang - initiatief en om te kunnen genieten van de subsidiëring hanteren wij voor de ouderbijdragen de tarieven die opgelegd worden door het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/1999.

De ouderbijdrage bedraagt 0,80 € per begonnen half uur. (voor 2de en volgende kinderen: 0,60 € per begonnen half uur) Let op, vanaf 1-01-2017 wordt de prijs aangepast naar 0.90 € per begonnen halfuur en naar 0.70 € voor het 2de en volgende kind.

In deze prijzen zijn inbegrepen

een vieruurtje bestaande uit een drankje , een koek of stuk fruit

knutselmateriaal en speelgoed

deskundige begeleiding (de opvangmoeders volgen regelmatig bijscholingen)

….

Het schoolbestuur heeft beslist om vanaf 1 september 2015 om redenen van organisatorische aard de woensdagmiddagsnack af te schaffen. Dat wil zeggen dat de kinderen die in de opvang blijven op woensdag hun boterhammetjes moeten meebrengen. De opvang zal nog altijd voor drank zorgen ( inbegrepen in de gewone prijs).

Voor de pedagogische studiedagen geldt een tarief van 0.80 per begonnen half uur. Om op pedagogische studiedagen in de opvang te worden toegelaten moet op voorhand ingeschreven worden via formulieren die in de klassen worden uitgedeeld. Ook op pedagogische studiedagen brengen kinderen hun lunchpakket voor tussen de middag mee.

De begeleidsters houden digitaal bij, hoeveel halve uren uw kind(eren) in de opvang verblijven. De boekhoudafdeling van de scholengemeenschap De Speling stelt een maandelijkse factuur op. Wanneer de factuur kleiner is dan € 15 wordt deze doorgeschoven naar telkens de volgende maand totdat het bedrag van € 15 bereikt wordt. Wel wordt telkens in december en juni toch een factuur opgesteld ongeacht de hoogte van het bedrag.

De kost van € 1,35 per factuur dient door de ouders betaald .

U betaalt de  rekeningen van de opvang via de bank. Bij laattijdige betaling zal u een schriftelijke aanmaning ontvangen. Indien daarop geen reactie volgt ,kunnen de verantwoordelijken overgaan tot uitsluiting van het kind uit de voor-en naschoolse opvang.

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de rekening van de opvang  geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Tarieven opvang.
’s Morgens
Aankomst   1 kind 2° kind 3° kind
tussen 7u00 - 7u30 2,40 € 1, 80€ 1, 80 €
tussen 7u30 - 8u00 1, 60 € 1, 20 € 1,20 €
tussen 8u00 - 8u30 0, 80 € 0,60€ 0,60 €
’s avonds
Vertrek   1 kind 2° kind 3° kind
Voor 16.00 zonder 4uurtje 0, 80 € 0,60 € 0,60 €

tussen 16u -

 16u30

1, 60 € 1, 20 € 1, 20 €
tussen 16u30 - 17u00 2, 40 € 1, 80 € 1, 80 €
tussen 17u00 - 17u30 3.20 € 2,40€ 2,40 €
tussen 17u30 - 18u00 4, 00 € 3,00 € 3,00 €
Woensdagmiddag
Vertrek   1 kind 2° kind 3° kind
Voor 12.30 0, 80 € 0,60 € 0,60 €
Voor 13 uur 1, 60 € 1, 20 € 1, 20 €
tussen 13u00 - 13u30 2,40 € 1, 80 € 1, 80 €
…… ….. …. …..
tussen 17u30 - 18u00 9, 60 € 7,20 €           7,20 €
 1. Ziekte:

Indien een kind tijdelijk geneesmiddelen moet innemen, dienen de ouders dit te bespreken met de begeleidsters. Tevens zorgen ze voor een schriftelijke neerslag waarin ten minste te vinden is om welke medicijnen het gaat, de hoeveelheid en het tijdstip van inname.

Indien een kind ziek wordt tijdens zijn verblijf in de opvang, verwittigt de begeleidster, afhankelijk van de ernst van de situatie en van wie bereikbaar is:

de ouders of andere verantwoordelijke

de huisarts

 1. Afhalen van het kind

Indien een andere persoon dan degene die op de inlichtingenfiche vermeld staat, het kind komt afhalen, dienen de ouders de begeleiders hiervan schriftelijk of telefonisch  te verwittigen.

Indien ouders door onvoorziene omstandigheden hun kind niet voor 18.00 uur kunnen afhalen, verwittigen zij de begeleidster hiervan telefonisch. (089/363533)

Bij te laat afhalen (na 18 uur), betalen de ouders per begonnen periode van 7,5 minuten € 0.80

1 begonnen periode van 7,5 minuten = 0,80 €

Indien ouders meermaals tijdens hetzelfde schooljaar hun kind te laat afhalen, worden zij schriftelijk verzocht, in de toekomst op tijd te komen. Indien hierna geen verbetering volgt, kunnen de verantwoordelijken besluiten tot uitsluiting van het kind uit de voor- en naschoolse opvang.

 1. Verzekering

De kinderen zijn tijdens hun verblijf in de opvang verzekerd door de schoolverzekering – zie eerder in dit boekje.

 1. Klachten

Ouders kunnen met hun klachten dagelijks terecht bij de begeleidsters, of telefonisch bij een van de verantwoordelijken (Hatice Deveci 0499/372424,  Marijke Vanhoenshoven 089/363533)

 1. Leefregels

De voor- en naschoolse opvang is geen klas. De begeleidsters streven ernaar de kinderen in een huiselijke sfeer op te vangen. Voor een goede gang van zaken zijn er echter enkele regels, waaraan de kinderen zich moeten houden.

Aan tafel is iedereen stil en blijft iedereen zitten tot de maaltijd gedaan is

Speelgoed wordt netjes opgeruimd, ook al staat een ouder ongeduldig te wachten

Er is gelegenheid om huiswerk te maken, de kinderen worden hiertoe gestimuleerd maar niet verplicht

De gedragsregels die Mater Dei voorschrijft en die in het gele boekje beschreven staan, gelden ook tijdens de voor- en naschoolse opvoeding . Ook in de opvang wordt er gestreefd naar een sfeer van respect voor elkaar en vriendschappelijke omgang met elkaar.