Basisschool Materdei-Genk

Grotestraat 25 - 3600 Genk - 089 / 36 35 33

Schoolraad 16 februari 2016

Aanwezig: Zuster Doumen, Rkia, Guy Olaerts, Lucienne Bijnens, Veronique Dullers, Anja Minnen, dhr. Claessens

Verontschuldigd: Hilde Adamczak, Albert Kellens

Wijziging leden: Veronique Dullers i.p.v. Aysin

Overlopen van het vorige verslag

Goedgekeurd.

Volgende vergadering 14 juni 2016 om 20:30 uur.

Schoolraad heeft informatierecht i.v.m. cijfers telling van februari, protocol schoolzwemmen en nascholingsplan van de school.

Telling 1 februari 2016

(Aantal dit schooljaar in het groen)

116 kleuters (134 kleuters) à Wordt verrekend  volgens een vast programma:

156 lestijden + 29 SES-lestijden (Criteria voor SES: opleiding moeder: geen diploma secundair onderwijs, thuistaal (niemand spreekt Nederlands of ten hoogste 1 gezinslid, schooltoelage (aantal kinderen dat een schooltoelage krijgt)

Totaal na aftopping: 181 lestijden

Heel kleine groep 5-jarige kleuters.

Grotere groep 4-jarigen maar minder dan in het verleden.

8% minder kleuters in de Speling dan 3 jaar geleden.

3e jaar op rij is het aantal gedaald.

Op Spelingniveau is men momenteel aan het achterhalen wat hiervan de oorzaak/reden is. Eén gegeven is dat er 3,7% minder geboorten zijn.

247 leerlingen (239 leerlingen)

304 lestijden + 53 SES-lestijden + 24 godsdienstlestijden

Verhoudingsgewijs is het aantal SES-lestijden hoger dan in het kleuteronderwijs.

Administratie 66 punten (66 punten)

ICT 18 punten (19 punten)

Zorg 70 (72 punten)

Kinderverzorging 9 uren (9 uren)

Deze berekening moet nog officieel bevestigd worden.

Concrete invulling kan nu nog niet omdat o.a. verlofstelsels nog niet bekend zijn voor volgend schooljaar.

Er komen tijdens dit schooljaar nog kleuters bij op de verschillende instapmomenten.

Op het einde van het schooljaar is er de periode van nieuwe inschrijvingen.

De situatie in september is dus niet vooraf concreet gekend.

Maximum leerlingen per klas bedraagt dit schooljaar 22. Een afwijking kan eventueel worden aangevraagd aan het LOP (hierbij worden een aantal afwegingen gedaan:  in welke klas komt dit kind terecht? …)

We hebben het maximum aantal anderstalige nieuwkomers bepaald op 8. Dit kan wel overschreden worden zonder aanvraag bij het LOP. Ook hier wordt goed overwogen in welke klas het kind terecht zal komen en of dit haalbaar is.

Dit zal volgend schooljaar wellicht worden doorgetrokken omwille van o.a. grote diversiteit.

Protocol schoolzwemmen

Het sportcentrum nodigt jaarlijks alle directies uit van scholen die komen zwemmen.

Jaarverslag en bemerkingen over het schoolzwemmen e.d., aanvragen voor het volgende schooljaar.

Men vraagt aan de scholen het protocol voor akkoord te ondertekenen.

Afspraken rond recht op schoolzwemmen, begeleiding, veiligheid, …

Nascholingsplan

Vooraan algemene prioriteiten.

Overzicht van alle bijscholingen.

De bijscholingen worden steeds gekozen in het kader van gestelde prioriteiten.

Afkortingenlijst:

BAM: Bijscholing Administratieve Medewerkers

Hoezo-dagen: bijscholingen in het kader van het taalbeleid.

FLOB: Flankerend onderwijsbeleid (beleid van de stad om ondersteunend en stimulerend te werken rond onderwijs)

DAS-beurs: Doe Aan Sport –beurs

CBO: Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek

CTO: Centrum voor Taal en Onderwijs

DBP: Diocesane Begeleidingsdienst van het bisdom

BLLO: BasisLeerkrachten Lichamelijke Opvoeding

SVS: Stichting Vlaamse Schoolsport

Dinac: Centrum voor nascholing van het bisdom

COV: Christelijk OnderwijzersVerbond